Home > Historie - Overzicht > Veilige Insluiting en Wachttijd

Veilige Insluiting en Wachttijd

GKN heeft de kernenergiecentrale buiten bedrijf gesteld om deze na een Wachttijd te ontmantelen. Voorafgaand aan de Buitenbedrijfstelling en Conservering is de installatie uit bedrijf genomen en alle splijtstof afgevoerd. Daarmee is het overgrote deel van de in de centrale aanwezige radioactiviteit verdwenen. Overbodige systemen zijn afgeschakeld en zonodig schoongemaakt. Vervolgens is de centrale buiten bedrijf gesteld. De uit bedrijf genomen systemen zijn geconserveerd en vergrendeld. Er zijn bouwkundige aanpassingen getroffen en nieuwe systemen aangelegd. De veilig ingesloten centrale wordt gedurende de wachttijd van 40 jaar bewaakt. Aan het einde van de Wachttijd wordt de centrale volledig ontmanteld en komt het terrein zonder beperkingen beschikbaar.

vi resultaat 12 mei 2005 nr6
Nu resteert nog slechts een beperkt deel van de
oorspronkelijke bebouwing, de Veilige Insluiting
.

Gedurende de wachttijd moet de integriteit van de gebouwen en de installatie behouden blijven. Dit vraagt enig onderhoud en corrosiepreventie. Dat laatste vindt onder meer plaats door middel van ventilatie met droge lucht.

De activiteiten tijdens de wachttijd zijn:

  • radiologische bescherming van het inspectie en onderhoudspersoneel
  • controle op veranderingen in de stralingsniveaus binnen de Veilige Insluiting
  • meting van radioactiviteit van de luchtlozingen naar de omgeving
  • behandeling van radioactief afval ten gevolge van onderhoud en inspecties en afvoer naar de COVRA
  • inspectie, onderhoud en beheer van installaties en terrein.

Belangrijk gegevens van de installatie, zoals die met betrekking tot de stralingsniveaus in de verschillende ruimten en componenten, worden door de GKN gedurende de Wachttijd bijgehouden en geregistreerd. Daartoe heeft GKN een documentatiesysteem opgezet.

Voor de uitvoering van de Veilige Insluiting en beheer ervan gedurende de 40 jaar is van de overheid een vergunning verkregen. Hierin is aangegeven welke eisen en voorwaarden hieraan worden gesteld. De uitvoering hiervan is in een Veiligheidsrapport vastgelegd.

Vervolg >