NV GKN - De Centrale: Van kerncentrale tot groene weide

Home > De Centrale > Nieuws m.b.t. de Veilige Insluiting - Aftap splijtstofopslagbassin en reactorvat

In week 43 (2003) is het splijtstofopslagbassin afgetapt en schoongemaakt. In dit bassin van circa 8 meter diep werden de gebruikte splijtstofelementen ca. een half jaar opgeslagen totdat ze voldoende afgekoeld waren. Daarna werden ze afgevoerd naar een opwerkingsbedrijf in Sellafield in Engeland. Ook werden er andere installatiedelen uit het reactorvat (regelbladen, borgpennen ed.) opgeslagen in afwachting van definitieve afvoer.

fig1_sob_vol (42K)
Foto 1: Splijtstofopslagbassin in bedrijf
  fig2_sob_leeg (14K)
Foto 2: Splijtstofopslagbassin, leeg en schoongemaakt

Van de elementen en overige onderdelen kwam nog straling vrij. Het water in het bassin schermde deze straling af waardoor het mogelijk was om met afstandgereedschap werkzaamheden in het bassin uit te voeren (figuur 1).

In de Veilige Insluiting is geen proceswater meer aanwezig en heeft het bassin geen functie. Daarom is het bassin afgetapt (figuur 2) en het water geloosd nadat de radioactieve deeltjes hierin zijn uitgevangen door een filterinstallatie. Deze lozing is gebonden aan strenge normen en controle door de overheid.

Al enige tijd geleden is het reactorvat afgetapt. Ook deze staat in de Veilige Insluiting gedurende de wachttijd droog. Tijdens bedrijf was het reactorvat voor driekwart gevuld met (gedemineraliseerd) water (figuur 3). Ook dit water is na filtering van de radioactieve deeltjes geloosd op de Waal.

fig3_reactor_dvv (23K)
Figuur 3: Doorsnede reactorvat in reactorkamer, splijtstofopslagbassin
en drukvereffeningsvat (ten tijde van bedrijf).

De functie van dit water was:

  1. door de bij kernsplijting vrijgekomen warmte werd het water verhit tot stoom voor de aandrijving van de turbine en generator,
  2. het koelen van de reactorkern,
  3. het afremmen door botsing met watermoleculen van neutronen die vrijkomen bij splijting van uraniumkernen, waardoor weer nieuwe splijting plaatsvindt, om zo een kettingreactie in stand te houden.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 41 88 11, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl